pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added O projekcie
pasek

O projekcie

       Idea  stworzenia projektu mającego na celu konserwację zabytków miasta Torunia powstała w 2008 roku. Przez następny rok trwały prace nad określeniem zakresu oraz koncepcji inwestycji służącej przywróceniu dawnej świetności i podniesieniu wartości zabytków wpisanych w 1997 roku na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tak narodził się projekt pn. „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" obejmujący swym zasięgiem 9 wybranych obiektów zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji oraz status własności wybranych do projektu obiektów zabytkowych, przedsięwzięcie jest realizowane w formule partnerstwa. Projekt „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 7 podmiotów, w ramach Działania 11.1  (Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym) Priorytetu XI (Kultura i dziedzictwo kulturowe) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Partnerami projektu są:

- Kuria Diecezjalna Toruńska,

- Katedralna Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła,

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła,

- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego,

- Muzeum Okręgowe.

oraz Gmina Miasta Toruń, jako lider projektu.

Partnerstwo zostało utworzone dla osiągnięcia wspólnego celu oraz ze względu na szeroki zakres prac konserwatorsko-remontowych. Celem projektu jest ochrona i konserwacja zespołu urabanistyczno-architektonicznego, a dodatkowo w przypadku dwóch obiektów jest  zmiana sposobu ich dotychczasowego użytkowania oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby osiągnąć zakładane rezultaty w latach 2008-2013 na obiektach zabytkowych są prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacyjne,  prace remontowo-modernizacyjne oraz prace inwentaryzacyjne i badawcze. Przedmiot podprojektów stanowią:

  1. Konserwacja kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
  2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju korpusu nawowego i wnętrza kaplic kościoła katedralnego,
  3. Konserwacja i restauracja kościoła o.o. Jezuitów p.w. Ducha Świętego,
  4. Adaptacja Kamienicy Mieszczańskiej na Muzeum Diecezjalne,
  5. Konserwacja kościoła św. Jakuba,
  6. Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich,
  7. Rewitalizacja Kamienicy pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki,
  8. Modernizacja Domu Kopernika,
  9. Prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul. Św. Jakuba 20A.

Realizacja wszystkich zaplanowanych inwestycji zmierza do poprawy stanu zachowania zabytkowej architektury oraz do wzrostu atrakcyjności Torunia i kraju pod względem kulturalnym, artystycznym, historycznym, jak również podniesienia roli Torunia na mapie turystycznej Polski i Europy. Działania te w dłuższej perspektywie wpłyną na wzrost liczby turystów odwiedzających miasto i jego zespół staromiejski. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju całego miasta przyczynią się również w znaczący sposób do wzrostu znaczenia kultury w tworzeniu miejsc pracy, zarówno w obrębie instytucji miejskich, jak i innych działających głównie na terenie toruńskiej starówki. Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie polepszy się dostęp do zabytków i warunki poruszania się w ich przestrzeni.

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym 30 czerwca 2014 r., a następnie rozliczony.

Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej dla projektu wyniosła  ponad 17 milionów złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 36 mln zł.

Instytucją pośredniczącą dla projekt „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


logo_mkidn


 

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt